Home / O Ranči / Občianske združenie

Občianske združenie

Občianske združenie Ranč Megi Poltár je otvoreným nezávislým a dobrovoľným združením občanov na území Slovenskej republiky bez ohľadu na ich rasu, vyznanie a politickú príslušnosť.

Združenie má nasledovné ciele:
a) koordinuje a pomáha svojim členom pri tvorbe a realizácii politiky cestovného ruchu
b) tvorí a realizuje marketing cestovného ruchu pre okres Poltár.
c) presadzuje spoločné miestne záujmy v oblasti cestovného ruchu
d) podporuje kultúrny, folklórny, spoločenský a športový život v okrese Poltár
e) organizuje rôzne akcie a podujatia pre návštevníkov okresu Poltár
f) môže zriadiť a prevádzkovať turistickú informačnú kanceláriu
g) zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a v zahraničí
h) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s podnikaním v cestovnom ruchu
i) môže zabezpečovať starostlivosť o vybrané zariadenia cestovného ruchu v okrese Poltár
(Ranč Megi, sieť turistických chodníkov, cyklotrasy a pod.)
j) zabezpečuje aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k ochrane prírody a k cestovnému ruchu
k) spolupracuje na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v oblasti cestovného ruchu.

OZ RANČ MEGI Poltár má vlastnú právnu subjektivitu. Na základe rozhodnutia výkonných orgánov môže vstupovať do vyšších združení v SR a v zahraniční za účelom presadzovania a obhajovania OZ RANČ MEGI Poltár a jeho členskej základne.